Ne tévesszen meg a muszlim Taqiyya*!

Ne tévesszen meg a muszlim Taqiyya*!

2010. szeptember 2.

Írta: Dr. Thomas Ahmed (EuropeNews.dk)

Sokan járnak tévúton, amikor az iszlámot kizárólag a Koránon keresztül próbálják megérteni. A muszlimok sikeresen meggyőzték a nem-muszlimok egy jelentős részét arról, hogy az iszlám sehol máshol nem lelhető fel, a Koránt kivéve.

 Azzal érvelnek, hogy a Mohamed prófétától származó szunnák és hadíszok nem tekinthetők minden esetben megbízható forrásnak, mert léteznek hiteles és nem hiteles szunnák, illetve hadíszok. Ha valaki belelép ebbe a csapdába, képtelen lesz igazán nyomós érveket felsorakoztatni az iszlám azon tanításai ellen, melyek a terrorizmusra és a nők bántalmazására vonatkoznak.

 75 %-a azoknak az iszlám tanításoknak, melyek a két fent említett témát boncolgatják a hadíszokban lelhetők fel. Vagyis az iszlámot Mohamed próféta életén, tanításain és hadjáratain keresztül érthetjük meg. Más szavakkal az iszlám lényegi tanításainak megértése nem jelent mást, mint Mohamed életét ismerni a születésétől egészen addig a pillanatig, amíg már nem vett levegőt többé.

 Ahhoz pedig, hogy megismerjük Mohamed életét, el kell olvasnunk az életrajzát, a hadíszokat, a Koránt és a Koránhoz fűzött kommentárokat. A hadísz Mohamed tanításait és cselekedeteit tartalmazza. A hadíszok és a Korán ugyanazon érem két oldala. Mindkettőről úgy tartják, hogy Allah szavai. A hadíszt kinyilatkoztatásában nem tekintik kevesebbnek a Koránnál. A Korán így beszél Mohamedről: „És ő nem kénye-kedve szerint beszél. Nem más az, mint sugalmazott sugallat” (Korán al-Najim szúra 53: 3-4).

 Az egyetlen különbség a Korán és a hadísz között az, hogy míg előbbi Gábriel arkangyal közvetítésével került kinyilatkoztatásra és minden egyes betűje Allahnak tulajdonítható, addig az utóbbi szájhagyomány útján terjedt (Haqq & Newton 1996: 1). A Korán határozottan kiáll a hadísz fontossága és hitelessége mellett, és megtiltja a muszlim férfiaknak és nőknek, hogy egyik vagy másik mellett tegyék le a voksukat: „És nem lehet hívő férfinak és hívő nőnek választása valamely dolgukban, ha Allah és a küldötte döntött abban” (Korán al-Ahzab 33: 36).

 Mohamed életrajza magában foglalja a házaséletét, a háborúkat és a különböző témájú tanításait. Négy jól ismert életrajz áll rendelkezésünkre, melyek Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Bihaqi, Tabari és Ibn Sa’ad tollából származnak. Közülük a legkorábbit, mely elveszett és csupán idézetek lelhetők fel belőle a másik négy írásban, Ibn Ihaq írta. Ám önmagában egyik sem nyújt teljes képet Mohamed életéről. Valamennyit el kell olvasnunk ahhoz, hogy megkapjuk a teljes történetet Mohamedről. Például a sátánversekről szóló népszerű történetet nem találjuk meg az Ibn Hisham által írt, és egyébként széles körben elfogadott Mohamed-életrajzban.

 A szunniták Mohamed prófétának hadíszai közül kilenc gyűjteménye fogadnak el (a muszlimok 85 %-a szunnita) – Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunnan Abu Dawud, Sunnan Al-Tirmizi, Muttwa Malik, Musnad Ahmad, Sunnan al-Nasa’i, Sunnan Ibn Majah és Sunnan al-Darami. Összesen mintegy 600 ezer hadísz létezik. Szerkesztésüket követően a muszlim tudósok 60 ezerre csökkentették a hadíszok számát.

 A hadíszok ezen nagy száma kaotikus módon került azokba az elfogadott gyűjteményekbe, melyek Mohamed szavait és cselekedeteit tartalmazzák. Mind a 60 ezer hadísz hozzáférhető abban, amit úgy hívnak Mishakat Al-Masaabih. Al-Bukhari 7275 hadíszt vett bele a Sahih-ba, melyek közül több egymás változata volt különböző átadási láncokból. Ezekből 2712 az, ami nem egy másik változata.

 Úgy tartják, hogy eredetileg 600 ezer hadíszt gyűjtött össze, mielőtt kritikus vizsgálódásnak vetette volna alá őket. A módszer, amit használt érzelmi és vallási volt semmint akadémikus. Imádkozott, majd imái után azt kérte Allah-tól, nyugtassa le szívét és ebben az állapotban döntött arról, hogy az adott hadísz elfogadható-e vagy sem. Nem intellektuális és tudományos eszközöket használt, kizárólag az imádságokra és a hitre hagyatkozott.

 A Sahih Muslim 9200 hadíszt tartalmaz, melyekből 4000 az, ami nem egy másiknak a változata. Muslim eredetileg mintegy 300 ezer hadíszt gyűjtött össze. Ebből a 300 ezerből csupán 9200 felelt meg az általa felálított hitelességi kritériumoknak. Muslim ugyanazt a metodikát követte, amit al-Bukhari is használt, amikor eldöntötte, mi az, amit belevesz és mi az, amit kihagy a gyűjteményéből.

 Lehetetlen olvasni és megérteni a Koránt anélkül, hogy elolvasnánk a négy hitelesnek vélt kommentárt, melyet Ibn Kathir, Al-Quortobi, Al-Tabari és Al-Jalalin írt. Mindezen túl szükség van a hadíszok hat gyűjteményének és Mohamed négy életrajzának ismeretére is, hogy megértsük a Korán valamennyi versét és szúráját. Annál is inkább, mert nincs olyan elemző, aki egyértelmű és világos magyarázatot tudna adni a Korán egy adott versszakáról vagy passzusáról. A magyarázat a próféta legalább 10-15 társának nézeteit is magában foglalja egy adott versre nézve, így tőlünk függ, melyik verziót választjuk.

 A legnagyobb kihívás valamennyi közül a saria törvényének megértése. A saria képezi a gerincét annak a törvényi szabályozásnak, mely meghatározza, hogyan viselkedjen a muszlim férfi/nő bármilyen körülmények között is éljen. A saria fő forrásai a Korán és a hadíszok. Ezeket a törvényeket az iszlám négy iskolájának alapítója – Shafi’, Maliki, Hanifi és Hanbali – vezette be.

 Eszerint mintegy húsz év szigorú tanulásra és kutatómunkára van szükség ahhoz, hogy magunkévá tegyük az öt életrajzíró írásait, a hadíszok kilenc gyűjteményét, a Korán négy kommentárját és a saria iskolák alapítóinak műveit.

 Azt a szellemi utat, mely az iszlám megértéséből és más vallásokkal történő összehasonlításból állt, 1986-ban kezdtem, az utolsó fokozatot pedig 2009-ben szereztem meg. Ezen hossszú idő alatt két Bachelor, két Master és egy PhD fokozatot szereztem filozófiából és vallástörténetből. Így jómagam több mint húsz évig tanulmányoztam az iszlámot, de nem állíthatom, hogy a végére értem volna.

 Ugyanakkor határozottan kijelenthetem, hogy nagy igyekezettel tanultam, mely végül lehetővé tette számomra, hogy tizenkét könyvet írjak a muszlim nők helyzetéről és az iszlám terrorról szóló tanításairól. Ezért ajánlom figyelmükbe írásaimat, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy az óriási írott, és nagyrészt arab nyelvű, angolra vagy egyéb nyugati nyelvre mindmáig lefordítatlan anyagon át tudják verekedni magukat. További információt könyveimről az alábbiakban olvahatnak:

Irshad and the Abuse of Muslim Women
Ibtihal and Muslims’ Liberation Movement
THE HIDDEN LIFE OF THE PROPHET MUHAMMAD
Insaaf: A Story of an Arab Girl
Intisar: A Story of a Muslim Girl

 * A Korán által legitimizált muszlim gyakorlat, melynek lényege, hogy bárminemű fenyegetés (üldözés, erőszak) esetén a hívő eltitkolhatja vallási hovatartozását. (a ford.)

Print Friendly, PDF & Email