Holland Szabadságpárt: A nők elleni erőszak az iszlámban 2. rész/3

Bevezetés

1. A nők elleni erőszak az iszlámban

A Szociális és Kulturális Tervhivatal által nemrég <<Dichter bij elkaar?>> (<<Közelebb egymáshoz?>>) címmel közzétett jelentésében arról olvashatunk, hogy az őshonos hollandok több mint 80 százaléka van meggyőződve arról, hogy a muszlim nők túl kevés szabadsággal rendelkeznek. [2] Hogy a politikailag korrekt vezető osztálynak és a holland „értelmiségnek” nagyon eltérő nézetei vannak az iszlámnak az erőszakhoz és a szabadság hiányához való kapcsolatát illetően, abból is kitűnik, ahogyan alábecsülik vagy egyenesen tagadják az iszlám szerepét az iszlám közösségekben megtalálható olyan szörnyűségekben, mint a gyermekházasságok, a kényszerházasságok, a becsülettel kapcsolatos erőszakos cselekedetek, a nők elleni erőszak és a nők bezárása.

Például 2013. január 7-én Teeven államtitkárnak feltettek egy kérdést: „Elismeri, hogy van kapcsolat a Hollandiában elkövetett becsületgyilkosságok és a túlnyomórészt muzulmán országokból történő tömeges bevándorlás között?” A következőt válaszolta: „Nem.”[3] Úgy tűnik, hogy ezt a választ nem támogatják a Hollandián belüli helyzetről szóló rendőrségi adatok – erről a következő szakaszban lehet majd olvasni. A közigazgatásban félnek attól, hogy világosan beazonosítsák ezen visszaélések okait. Az „értelmiség” úgy tűnik fél attól, hogy rámutasson a fájó pontokra. Nausica Marbe újságíró egyik cikkében felhívta a figyelmet arra, hogy Maurice Berger iszlámszakértő a „kényszerházasság” fogalmát értelmetlennek tartja, és úgy gondolja, hogy a kényszerházasság tiltása nem kívánatos. [4] Marbe karosszék gondolkodónak nevezte Bergert. Talán az a tény, hogy Berger úr egyetemi székét az ománi szultán [5]  fizeti, szerepet játszhat abban, hogy a nőkkel szembeni iszlám erőszakot ne vegye komolyan.

Európai szinten is tagadják, hogy az iszlámon belüli becsületgyilkosságnak és a becsülettel összefüggő erőszakos cselekményeknek talán valami közük lehet az iszlám tanításaihoz: „ A becsületgyilkosságokról gyakran tévesen azt hiszik, hogy (…) egy olyan gyakorlat, amelyet az iszlám elítél”. [6] Hogy az iszlámban a nőkkel szembeni erőszak elfogadott, sőt egyenesen szükséges, azonnal nyilvánvalóvá válik, amint elemezzük az iszlám forrásokat.

Iszlám források

A Korán mellett a Hadísz képezi az iszlám elsődleges forrásait. A Hadísz Mohamed mondásainak és cselekedeteinek (Szunna) gyűjteménye (melyeket Bukhari, Muszlim, Dawud és mások gyűjtöttek össze). Az iszlám szerint Mohamed cselekedeteit és tanításait utánozni kell, mert tökéletes útmutatóként szolgálnak. Mohamed annak példaképe, hogy Allah szerint egy embernek hogyan kell élnie. A kinyilatkoztatásainak való engedelmesség kötelesség. A Korán (33:36 szúra) kijelenti:

„És nem lehet hívő férfinak és hívő nőnek választása valamely dolgukban, ha Allah és a küldötte döntött abban. Aki nem engedelmeskedik Allahnak és a küldöttének, az nyilvánvaló tévelygéssel tévelyeg.”

És a 4:80 szúrában ezt olvashatjuk: „Aki engedelmeskedik a küldöttnek, az Allahnak engedelmeskedik. Aki elfordul tőled az az ő dolga. Téged nem az ő őrzőjüknek küldtünk. “

Így Mohamed a nőkkel és más ügyekkel kapcsolatban is kifejezi Allah üzenetét. Tekintettel arra, hogy Mohamed nem a szabadság és az egyenlőség üzenetét hirdette, ezért ezek nem olyan értékek, amelyeket láthatunk akkor, amikor az iszlám a nőkről beszél. Az iszlám ideológiában a nők nem egyenlők a férfiakkal; a kutyákkal és szamarakkal vannak egy szinten; a nők intelligenciáját nem ismerik el; a nőknek mindenkor és minden módon szexuálisan készen kell állniuk a férjeik számára; a kiskorúakkal történő házasság, sőt akár a velük való nemi közösülés is engedélyezett; a férfiaknak engedélyezett a nők verése; peres ügyekben és az örökösödénél a nő csak felét éri a férfinak. Ráadásul elvileg a nők nem hagyhatják el a házat engedély nélkül. A (első) házasság csak egy nő gyámjának (elsősorban az apának) engedélyével lehetséges. A gyermekházasságok, kényszerházasságok, női nemi szerv csonkítások, nők elleni erőszak, sőt a nők bezárása közvetlenül a forrásnak tulajdoníthatóak: a Koránnak és a Hadísznak. Íme néhány olyan példa a Korán szúráiból (a Korán fejezeteiből) és a Hadíszból, amelyek legitimálják, sőt egyenesen megkövetelik az említett visszaéléseket.

Hadísz

Bukhari (1:6:301):
Szaid Al-Khudri mondta: „(…) a Próféta azt kérdezte: <<Egy nő tanúságtétele nem egy férfi felét éri?>> A nő azt mondta: <<De igen.>> <<Ez a női elme tökéletlensége miatt van így>>, mondta a Próféta.”

Bukhari (1:9:490):
Aisha mondta: „Megemlítették előttem azokat a dolgokat, amelyek megsemmisítik az imákat. Azt mondták: <<Az imát megsemmisíti egy kutya, egy szamár és egy nő (ha az elsétál egy imádkozó ember előtt). >>Azt mondtam, << Kutyákká tettél bennünket (a nőket).>> Miközben az ágyamban feküdtem közte (Mohamed) és a Kibla között, láttam, ahogy a próféta imádkozott. Ha valamire szükségem volt, elosontam mellette, mivel utáltam ránézni.”

Bukhari (5:58:236):
Hisham apja mondta: „Khadidzsa három évvel azelőtt halt meg, hogy a próféta Medinába távozott. Ott körülbelül két évig maradt, majd feleségül vette a hat éves Aishát; a házasságot a lány kilencedig életévében hálták el.”

Abu-Dawud (11:2078):
Aisha, a hívők anyja mondta: Allah apostola (béke legyen vele) azt mondta: érvénytelen annak a nőnek a házassága, aki  gyámja hozzájárulása nélkül megy férjhez. (…)

Bayhaqi, (14490):
Ibn Omár elmesélt egy történetet a Prófétáról, amikor egy hölgy jött hozzá és a férj feleséggel szembeni jogairól kérdezte. A Próféta ezt válaszolta: „… Nem hagyhatja el a házat a férfi engedélye nélkül.”

Bukhari (1763):
Ibn Abbász Sajjiduna elmeséli, hogy Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki békét) ezt mondta: „Egy nő csak egy mahram [egy olyan rokon, akivel egy muszlim nem házasodhat -ford.] kíséretében utazhat. Egy férfi nem léphet oda egy nőhöz, kivéve, ha van a nővel egy mahrammal.” (…)

Muszlim (17:4206):
Abdullah b. Buraida mesélte: „(…) A nőt egy a melléig érő gödörbe rakták, és Mohamed arra utasította az embereket, hogy kövezzék meg. Khalid, kezében egy kővel előre lépett, és a nő feje felé hajította azt, majd miután a vér kifröccsent a nő arcára, Mohamed megátkozta. “

Abu Dawood (41:5251):
Az Umm al-Atijjah Anszarijjah által elmondott hadíszban ez áll: „Volt egy nő, aki női körülmetéléseket végzett Medinában. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta neki: Ne vágja ki túlságosan, mert az jobb a nőnek és kívánatosabb a férj számára. “

Muszlim (3:684):
Mohamed azt mondta: „Ha valaki a nő négy része között ül, és a körülmetélt részek összeérnek, a fürdés kötelezővé válik.”

Korán

Szúra 2:282:
“Felnőtt férfiaitok közül két tanút kérjetek föl tanúságtételre! Ha nem lenne két férfi, akkor legyen egy férfi és két nő, olyanok, akiket alkalmasnak találtok tanúnak – hogyha a két női tanú közül az egyik elfelejt, akkor a másik emlékeztesse őt a valóságos helyzetre!”

Szúra 4:11:
“Gyermekeitekre vonatkozóan Allah eképpen rendelkezik: A fiúgyermeket az örökség elosztásakor annyi illeti meg, mint amennyi két leánygyermek része.”

Szúra 4:34:
“A férfiak (Kauuamún) gondoskodnak a nőkről, mivel Allah előnyben részesített közülük egyeseket másokkal szemben, s amiatt, amit javaikból a nőkre költenek. A jóravaló asszonyok engedelmesek és vigyáznak arra, ami a kívülállók számára rejtve van, mivel Allah vigyáz arra. Akiknek nyakaskodó természetét félitek, azokat intsétek meg, kerüljétek őket a házastársi ágyakban és lássátok el a bajukat! Ha már engedelmeskednek nektek, ne keressétek ellenük a kényszerítés más útját! Allah Magasztos és Nagy.”

Szúra 2:223:
Az asszonyaitok szántóföld nektek. Menjetek a szántóföldetekre, ahogyan csak akartok! Küldjetek előre jócselekedeteket lelketek számára és óvakodjatok Allahtól!! Tudnotok kell, hogy egyszer majd találkoztok vele, és te Mohamed Közöld a hívőkkel az örömhírt!

Szúra 24:31:
“És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre és ne mutassák a díszeiket, csupán azt, ami látható és Khimarjaikkal takarják el a látszódó testrészeiket (Uel-Jedribne Bi-Khumurihinne Ale Dzsujubihine) és ne mutassák a díszeiket, kivéve férjüknek, atyjuknak, apósuknak, fiaiknak, férjük fiainak, fivéreiknek, fivéreik és leánytestvéreik fiainak, asszonyaiknak, a rabszolganőknek, akiket jobbjuk birtokol, (Ghayri Uli-l-Irbe) a férfiaknak, akikben nincs nemi vágy, és a gyermekeknek, akik még nem tudnak semmit a nők szemérméről. És nem szabad a lábukkal dobogni, nehogy kitudódjék az elrejtett díszük. Ti hívők! Forduljatok mindannyian megbánóan Allahhoz! Talán boldogultok.”

Szúra 4:15:
“Azok ellen, akik asszonyaitok közül paráználkodnak, hívjatok négy tanút közületek. Ha ők a valóságnak megfelelően tanúskodnak, akkor őrizzétek őket erősen a házaitokban, amíg el nem szólítja őket a halál, vagy amíg Allah valami más utat nem jelöl ki nekik!”

Mint ahogy az a fenti forrásokból látható, az iszlám azt állítja, hogy a nők korlátozott intelligenciával rendelkeznek; hogy a kutyákhoz hasonlóan érvénytelenné teszik az imákat, hogy Mohamed elvett egy hat éves kislányt, és kilenc éves korában feküdt le vele, hogy egy nő házassága (a férfiaké nem) a gyám hozzájárulása nélkül érvénytelen, és hogy a nők számára nem megengedett, hogy a férjük engedélye nélkül elhagyják a házat. Továbbá, a nők „mahram” (egy olyan rokon, akivel nem házasodhatnak, mint például az apa, a fiú testvér, vagy fiúgyermek, és akinek az a feladata, hogy szemmel tartsa őket) [7] nélkül nem utazhatnak; peres ügyekben és az örökség kérdésében két nő egy férfival egyenlő, a férfiak a nők gyámjai; a férfiak jobbak a nőknél; a férfiaknak meg kell verniük a nőket, ha félő, hogy engedetlenek lesznek; a nőknek nyilvános helyen erkölcsi okokból el kell takarniuk magukat. Végül, az iszlám legitimálja a fiatal nők és lányok nemi szervének csonkítását, valamint azoknak a nőknek, akik erkölcstelenséget követnek el, meg kell halniuk. Az iszlámon belül a nő nem teljes ember, csak a férfi által korlátozott valaki.

Az utóbbi a lényege a becsülettel összefüggő problémáknak. Mivel az iszlám tanítások szerint a férfi a nő gyámja, és így (részben) felelős a tetteiért, a nő „félrelépéseit” is neki kell korrigálnia. Sőt, valójában ő is „félrelépett”. A lány nem iszlám magatartása, feleségének vagy lányának felügyelőjeként vagy gyámjaként rá is befolyással van.

Pernilla Ouis svéd professzor és a becsülettel kapcsolatos erőszak szakértője megjegyzi: „Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a becsület ideológiája és (az iszlám) vallási és erkölcsi szabályai nem védik meg a tizenéves lányokat a szexuális erőszaktól és a bántalmazástól (..), ennek épp az ellenkezője igaz. “[8]

És bár a becsülettel kapcsolatos erőszak nem csak az iszlámban van jelen, a statisztikai adatok magukért beszélnek: „Bár a szikhek és hinduk – mind világszerte, mind Nyugaton – néha elkövetnek hasonló gyilkosságokat, a becsületgyilkosságok elsősorban a muzulmánok között előforduló bűncselekmények. Ebben az egész világra kiterjedő vizsgálatban, az elkövetők 91 százaléka muszlim volt. (…) Európában a muzulmánok még ennél is nagyobb arányban képviseltetik magukat: 96 százalék. “[9] A tény, hogy egy globális ideológia legitimálja, sőt tanítja, hogy a nőkkel szembeni erőszak és visszaélés szent feladat, és hogy a követői ragaszkodnak ehhez, más megközelítést igényel, mint a tagadás, és hogy nem vesszük figyelembe ezen bűncselekmények iszlám jellegét. Ezen ideológia áldozatai egy segítőkész kormányt érdemelnek meg, nem pedig egy olyat, amely fél vagy megbénítja a politikai korrektség.

2.  Hollandia

Print Friendly, PDF & Email

Rövid URL: http://www.dzsihadfigyelo.com/?p=5995

Bejegyzés: on 2013. ápr. 15.. A bejegyzés kategóriái: Geert Wilders, Gyerekházasság, Kényszerházasság, Legfrissebb. A hozzászólásokat követni lehet: RSS 2.0. Szólj hozzá, vagy hagy trackbacket a bejegyzéshez

fascistbook

Legutóbbi bejegyzések

Bejelentkezés | Szerkesztő Gabfire themes